Arctic: Wzmocniona pozycja na rynku dotkniętym pandemią

- Reklama -

Pandemia ma duży wpływ zarówno na całą gospodarkę, jak i na działalność naszej Grupy. Jej efekty będą widoczne też w trzecim kwartale. Choć jednak nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy obecnie wyraźne oznaki ożywienia popytu na nasze produkty. Choć kryzys jeszcze się nie zakończył, jestem pewien, że Arctic Paper wyjdzie z niego silniejszy…

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za II kw. wyniosły 616,0 mln PLN (139,5 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w II kw. wyniósł 48,0 mln PLN (10,9 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w II kw. wyniósł 24,2 mln PLN (5,5 mln EUR1), a zysk netto 10,8 mln PLN (2,4 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I połowie osiągnął poziom 103,9 mln PLN (23,5 mln EUR1), a zysk netto 73,1 mln PLN (16,55 mln EUR1).
  • Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy umacnia pozycję finansową Grupy w wymagających czasach.
  • Grupa utrzymała stabilną płynność. Wskaźnik dług netto/EBITDA osiągnął poziom 0,83 (wobec 1,06 rok wcześniej).
  • Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży Grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25 procent, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował ponad 30% spadek popytu.
  • Papiernia w Munkedal jako pierwsza na świecie otrzymała certyfikat Cradle to CradleTM; włączając się tym samym w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Dzięki wdrożonym działaniom ograniczyliśmy negatywny wpływ pandemii na wyniki Grupy; mimo to nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadków.” 
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

PLN (million) Q2 2020 Q2 2019 Zmiana H1 2020 H1 2019
Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper 616,0 762,5 -146,5 1 429,9 1 583,1
Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper

(segment papieru)

403,8 537,6 -133,9 991,6 1 111,0
Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper 48,0 90,5 -42,5 159,9 171,6
Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru) 30,0 35,4 -5,5 114,7 51,7
Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper 24,2 69,9 -45,6 103,9 127,7
Zysk EBIT, Arctic Paper (segment papieru) 16,0 23,8 -7,7 79,3 25,1
Zysk netto, Grupa Arctic Paper 10,8 47,7 -36,9 73,1 84,6
Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru) 10,1 36,6 -26,5 57,3 27,0
Zysk netto na akcję2 0,15 0,46 -0,31 0,94 0,66
Dług netto /zysk EBITDA 0,83 1,06 -0,23 0,83 1,06

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

[1] Arctic Paper S.A. raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał. Pełen raport kwartalny jest dostępny na www.arcticpaper.com

2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Choć II kw. 2020 roku był mocno dotknięty pandemią koronawirusa i jej następstwami widocznymi w gospodarce europejskiej, Grupa Arctic Paper stosunkowo dobrze sprostała wyzwaniom z tym związanym. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 48,0 mln PLN (90,5 mln PLN w ubiegłym roku), a przychody 616,0 mln PLN (762,5 mln w II kw. 2019 r.). Zysk EBITDA za I półrocze wyniósł 159,9 mln PLN (171,6 mln w roku ubiegłym).

Skonsolidowane wyniki ponownie pokazują, że połączenie segmentu celulozy i papieru stabilizuje wyniki Grupy, ponieważ wahania w obu segmentach wzajemnie się kompensują. Dzięki podjętym działaniom pozycja finansowa Arctic Paper wzmocniła się w II kw.: wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do 0,83 (w roku ubiegłym wynosił 1,06). Skutecznie również ochroniliśmy firmę przed bezpośrednim wpływem Covid-19 na bieżącą działalność operacyjną.

Segment papieru w II kw. osiągnął zysk EBITDA na poziomie 30,0 mln PLN (35,4 mln w II kw. 2019 r.) i przychody w wysokości 403,8 mln PLN (537,6 mln). W pierwszej połowie 2020 r. zysk EBITDA w segmencie papieru wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 114,7 mln PLN (51,7 mln w 1H 2019 r.).

Rynek papieru graficznego w Europie zanotował spadek o 32 procent w II kw., natomiast Arctic Paper poradził sobie lepiej – spadek wyniósł 25 procent. Dzięki wdrożonym wielopłaszczyznowym działaniom, które wiązały się z ograniczeniem kosztów oraz podjęciem kroków mających na celu optymalizację kapitału obrotowego i wyższą wydajność, odroczeniem inwestycji a także wykorzystaniem oferowanych rządowych programów wsparcia, wpływ pandemii na wyniki Grupy był ograniczony, mimo że nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadku popytu.

Produkcja wyniosła 114 000 ton w II kw. (147 000 w II kw. 2019 r.), a wykorzystanie mocy produkcyjnych 69 procent (w 2019 r. było to 92 procent). Jednocześnie, stale dostosowując produkcję do zmieniających się warunków, wdrażamy nasze  plany na przyszłość. Jednym z przykładów jest nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym, co jest zgodne z celami UE. W II kw. należąca do Arctic Paper fabryka  Munkedals została pierwszą papiernią na świecie, która otrzymała dla szerokiej gamy swoich papierów Certyfikat Cradle to CradleTM – rozpoznawany na całym świecie standard dot. produktów stworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pandemia wywarła również wpływ na wyniki Rottneros. Sprzedaż spółki spadła do 510 mln SEK w II kw. (582 mln w 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 31 mln SEK (131 mln). Na wyniki drugiego kwartału negatywnie (-23 mln SEK w porównaniu do 0 mln SEK w roku ubiegłym) wpłynęła decyzja o przyspieszeniu planowanego przeglądu technicznego – który zwykle ma miejsce w III kwartale – ograniczając tym samym produkcję w tym okresie do 97 700 ton (107 700 w tym samym okresie rok wcześniej).

Pandemia ma duży wpływ zarówno na całą gospodarkę, jak i na działalność naszej Grupy. Jej efekty będą widoczne też w trzecim kwartale. Choć jednak nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy obecnie wyraźne oznaki ożywienia popytu na nasze produkty. Choć kryzys jeszcze się nie zakończył, jestem pewien, że Arctic Paper wyjdzie z niego silniejszy.

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 
Kalendarium inwestorskie na 2020 r.: 
Q3, 16 listopada 2020 r.

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

Opakowania i etykiety

spot_img
spot_img
spot_img

Ankieta

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez naszą redakcję. Zawsze warto wiedzieć więcej. Wyniki prezentowanych ankiet są publikowane na WWW lub w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional.

Dziękujemy za Twój czas!

Czy sztuczna inteligencja (AI) dla poligrafii to szansa czy zagrożenie?