90 lat na rynku. Promocje firmy Hohner

W 2020 roku mija 90 lat działalności firmy Hohner. Jej podstawową produkcję stanowią urządzenia i głowice do oprawy zeszytowej, w której dzisiaj zajmuje II miejsce na rynku.

Nie­za­wod­na nie­miec­ka ja­ko­ść nie­zmien­nie od wie­lu lat spo­ty­ka się z uzna­niem klien­tów. Z okazji jubileuszu  Hohner przygotował promocje, które trafiają dzisiaj na polski rynek dzięki firmie Avargraf. Z oka­zji 90 rocz­ni­cy swo­je­go ist­nie­nia pro­du­cent ob­ni­ża ce­ny części za­mien­nych o 10% do ko­ńca ma­ja!

Ale to nie wszyst­ko! Do ko­ńca czerw­ca w pro­mo­cyj­nych ce­nach za­ku­pić mo­żna rów­nież gło­wi­ce szy­jące fir­my Hoh­ner, których z po­wo­dze­niem mo­żna uży­wać za­rów­no w ma­szy­nach Hoh­ner jak i in­nych, ta­kich jak m.in.: Bo­urg, Mul­ler Mar­ti­ni, He­idel­berg:

  • Przy za­ku­pie dwóch sztuk przy­zna­ne zo­sta­nie 5% ra­ba­tu
  • Przy za­ku­pie 4 sztuk przy­zna­ne zo­sta­nie 10 % ra­ba­tu
  • Przy za­ku­pie 5 i wi­ęce­j- aż 15 % ra­ba­tu!

Za­pra­sza­my do za­ku­pów! bez­po­śred­nio pod nu­me­rem te­le­fo­nu 22 331 33 56 lub ma­ilo­wo.

Źródło: Avargraf

Tylko dla ciebie

spot_img

Partnerzy portalu

Aktualności

Opakowania i etykiety

spot_img
spot_img
spot_img

Ankieta

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez naszą redakcję. Zawsze warto wiedzieć więcej. Wyniki prezentowanych ankiet są publikowane na WWW lub w czasopiśmie Świat Poligrafii Professional.

Dziękujemy za Twój czas!

Czy sztuczna inteligencja (AI) dla poligrafii to szansa czy zagrożenie?

Więcej